Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.kamienogrodowy.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
I.         Postanowienia ogólne
II.        Definicje
III.       Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV.       Warunki zawierania umów sprzedaży
V.        Sposoby płatności
VI.       Koszt, termin i sposoby dostawy
VII.      Tryb postępowania reklamacyjnego
VIII.     Prawo odstąpienia od umowy
IX.       Własność intelektualna
X.        Postanowienia dotyczące Klientów niebędących konsumentami
XI.       Ochrona danych osobowych Klientów Sklepu
XII.      Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.kamienogrodowy.pl prowadzony jest przez Firma Handlowo Usługowa "BAZALT" Tomasz Orłowski, adres: 35-213 Rzeszów ul. Krakowska 197 A , NIP: 813-241-61-50, email: sklep@kamienogrodowy.pl, tel. +48 17 307 05 38
2. Niniejszy regulamin określa zasady:
a) zawarcia oraz realizacji umowy Towarów prezentowanych w sklepie www.kamienogrodowy.pl
b) świadczenia na rzecz Klientów usługi polegającej na założeniu oraz utrzymywaniu konta Klienta oraz umożliwienia korzystania z formularza Zamówienia.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
4.W  celu realizacji wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, Klient powinien dysponować:
(1) komputerem, laptopem lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;  (2) przeglądarką internetową: Mozilla Firefox, Explorer, Opera, Google Chrome, Safari ; (3)włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies (4) aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. Korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu internetowego może być również uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java lub Java Script.

II. DEFINICJE

1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA –Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
3.    KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art.22 Kodeksu Cywilnego).
4.    KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Klientem sklepu może być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
5.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w Sklepie.
6.    SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający po d adresem www.sklep.kamienogrodowy.pl 
7.    SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Tomasz Orłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa "BAZALT" Tomasz Orłowski, adres: 35-213 Rzeszów ul. Krakowska 197 A, NIP: 813-241-61-50
8.    PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Produktów składane za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego w Sklepie.
10.  UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
11.  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
12.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
13.  REJESTRACJA - usługa dostępna na stronie  www.sklep.kamienogrodowy.pl  która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych Regulaminem.
14.  KONTO - indywidualnie przypisany do Klienta zbiór zasobów informatycznych, który został zabezpieczony loginem i hasłem.
15.  LOGIN - adres e-mail, który Klient podaje przy rejestracji, służący do uzyskania dostępu do Konta.
16.  HASŁO - element zabezpieczenia Konta, będący ciągiem znaków wybranym przez Klienta podczas rejestracji.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b) zapewnienie Konta oraz jego utrzymywanie w ramach Sklepu,
c) usługa interaktywnego formularza Zamówienia
2.    Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie jest bezpłatne i odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3.    Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
4.   Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
5.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
a) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego opcji: „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.
b) w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
6.    Klient ma również możliwość założenia indywidualnego Konta. Założenie konta nie jest obowiązkowe, ale ułatwia składanie zamówień. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyboru opcji „Usuń konto”.
7.    W celu założenia Konta niezbędne jest:
a)  wypełnienie formularza Rejestracji przez Klienta polegające na podaniu Loginu, którym jest adres poczty elektronicznej e-mail Klienta.
b)  wyboru indywidualnego Hasła,
c)  zatwierdzenie  hasła poprzez naciśnięcie opcji „Załóż konto” przez Klienta.
8.    Po zrealizowaniu przez Klienta czynności wskazanych w pkt 6, otrzyma on od sprzedawcy wiadomość elektroniczną potwierdzającą dokonanie Rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym. Po akceptacji linku aktywacyjnego zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi konta.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów związanych ze sposobu płatności wybranego przez Klienta.
3.    Sprzedawca dokonuje Sprzedaży Produktów w Sklepie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień lub Konta.
5.  Złożenie zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówień następuje poprzez jego wypełnienie, system wygeneruje e-maila informującego o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem Zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem. Niniejszy e-mail jest równoznaczny z oświadczeniem Sprzedawcy o zawarciu umowy.
6.  Po złożeniu zamówienia przez Klienta za pomocą Konta, wybranie sposobu zapłaty i dostawy, a następnie naciśnięcie opcji „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”   na Koncie wyświetlona zostanie informacja o sposobie dokonania płatności. Jest ona równoznaczna z oświadczeniem Sprzedawcy o zawarciu umowy.
7.   Pracownik Sklepu może skontaktować się z Klientem, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania Zamówienia z jego numerem.
8.   Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji.
9.   W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od producenta, Sklep może odmówić realizacji części zamówienia przekraczającej stany magazynowe, o czym powiadomi Klienta e-mailem.
10.   Warunki realizacji potwierdzonego przez Sklep zamówienia, w tym: ceny, koszt dostawy i sposób płatności są wiążące do czasu dostarczenia Klientowi zamówionych Produktów.
11.  W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
12.  Sprzedawca informuje, iż „1m2 paletowy” Produktu odpowiada jednej warstwie kamienia ułożonego na europalecie lub dwom warstwom połowie europalety. W związku z nieregularnym kształtem kamieni, powierzchnia Produktu po ułożeniu może być nieznacznie mniejsza lub większa niż 1 m2. Różnica ta, nie stanowi podstawy do reklamacji Produktu.
13.    Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8.00 do 16.00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
14.    Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.Ceny Produktów znajdujących sie w Sklepie są podane w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług.
2. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Kupujący jest informowany o łącznej cenie Produktów  wraz z opłatą za ich dostarczenie oraz ewentualnie innymi obciążającymi  go kosztami, która związane są ze złożonym zamówieniem.
3.   Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a)    płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
b)    płatność za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności ( w tym kart płatniczych) - Przelewy24.pl  - jest to operator PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).
c)    płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.
d)   Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
ING Bank Śląski nr konta bankowego 31 1050 1445 1000 0090 9294 7879
4.    Kupujący jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży
5.    W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
6.    W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
7.    Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
8.   W sytuacji  niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, wskazanym w pkt.3 Sprzedawca wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Kupującemu na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

VI. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1.    Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu. W przypadku, gdy miejsce dostawy jest inne niż dane Kupującego, konieczne jest wypełnienie rubryki „Inny Adres Wysyłki” w Formularzu Zamówienia.
2.    Sklep realizuje zamówienia dotyczące wyłącznie dostawy Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy realizowane zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia.
3.    Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich tylko na terenie Polski.
4.    Klient może odebrać Produkt osobiście pod adresem: 35-213 Rzeszów ul. Krakowska 197 A
5.    Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a)    Czas kompletowania i dostarczenia Produktu wynosi od 1 do 14 Dni Roboczych.
b)    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 2 Dni Robocze (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze w godz. 8:00- 15:00 według zaplanowanej trasy przez firmę przewozową, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
6.    Klient zobowiązany jest do odebrania przesyłki w terminie ustalonym przez firmę kurierską.
7.   Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktu wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
8.   Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a)   w  przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
b)  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.z 2018 , poz. 1025 ze zm.)      2.     Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kamienogrodowy.pl
3.     Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji:
a)   informacji i okoliczności dotyczących reklamowanego Produktu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
b)   żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
c)   danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi  i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
d)   Jednakże wymogi podane w pkt. a) - c) mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.     
5.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, do oceny wad fizycznych towar należy dostarczyć do siedziby Sklepu na adres: 35-213 Rzeszów ul. Krakowska 197A
6.      Prośba o dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, o której mowa w poprzednim punkcie pozostaje bez wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Kupującego.
7.      Nie podlegają reklamacji różnice w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym wynikające z różnic tonacji kolorystycznej kamienia w stosunku do kamienia ze zdjęć lub próbek materiałowych. Różnice te są zjawiskiem naturalnym dla materiałów kształtowanych przez przyrodę. Różnice mogą wynikać również z ustawień parametrów monitora Klienta.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w roz. VIII pkt.5 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
pisemnie na adres: 35-213 Rzeszów ul. Krakowska 197 A ,
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kamienogrodowy.pl
2.    W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powiedamienia o odstąpieniu od umowy.
3.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
4.    Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.    Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
7.    Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
8.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
9.    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 Do pobrania na dole strony: DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 
IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.    Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sklep.kamienogrodowy.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością FHU Bazalt Tomasz Orłowski 35-213 Rzeszów ul. Krakowska 197 A , NIP: 813-241-61-50. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www. sklep.kamienogrodowy.pl bez zgody Usługodawcy.
2.    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sklep.kamienogrodowy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1.    W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3.    Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.    Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5.    W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU ORAZ UŻYTKOWNIKÓW KONTA

1.   Administratorem danych Klientów Sklepu oraz osób, które założyły Konto Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Orłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa "BAZALT" Tomasz Orłowski, adres: 35-213 Rzeszów ul. Krakowska 197 A, NIP: 813-241-61-50, email:sklep@kamienogrodowy.pl, tel. +48 17 307 05 38. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych.
2.   Dane osobowe przetwarzane w/w osób będą w celu realizacji umowy  sprzedaży oraz umowy korzystania z konta, na podstawie art. 6 ust 1 lit b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27.04.2016 r. (RODO).
3.   Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie zawartych umów (firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności elektroniczne) oraz przepisów prawa.
4.   Dane osobowe dotyczące transakcji handlowych będą przechowywane przez okres  5 lat, niezbędny do celów podatkowo-księgowych. Natomiast pozostałe dane zostaną usunięte wraz z rozwiązaniem umowy oświadczenie usługi Konta.
5.   Kupujący oraz osoby korzystające z Konta posiadają prawo:
a)   dostępu do treści swoich danych osobowych
b)   sprostowania danych osobowych
c)    usunięcia danych osobowych
d)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e)   prawo do przenoszenia danych osobowych
f)     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.    Podanie danych osobowych jest  niezbędne do realizacji umowy sprzedaży i/lub korzystania z Konta.
7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do:
a)   zawarcia Umowy Sprzedaży i brak nie podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy lub
b)   korzystania z Konta i brak nie podania danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Konta.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2.    Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień  Konsumentów, które przysługują na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3.    Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 650 ze zm.).
5.    Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6.   Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie internetowej Sklepu, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu w każdym czasie.
7.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018

 Do pobrania poniżej Druk Odstąpienia od umowy

Facebook